Vranovice-Kelčice
Drobečková navigace

O obci > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

   
   

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

 

Poskytnuté informace

 

Odpověď 1/2019
Odpověď 2/2019
Odpověď 3/2019
Odpověď 22/2018
Odpověď 21/2018
Odpověď 20/2018
Odpověď 19/2018 
Odpověď 18/2018
Odpověď 17/2018
Odpověď 16/2018
Odpověď 15/2018
Odpověď 14/2018
Odpověď 13/2018
Odpověď 12/2018
Odpověď 11/2018 
Odpověď 10/2018
Odpověď 9/2018
Odpověď 8/2018
Odpověď 7/2018
Odpověď 6/2018
Odpověď 5/2018
Odpověď 4/2018
Odpověď 3/2018
Odpověď 2/2018
Odpověď 1/2018
Odpověď 17/2017 
Odpověď 16/2017 
 Odpověď 15/2017
Odpověď 14/2017
Odpověď 13/2017
Odpověď 12/2017
Odpověď 11/2017
Odpověď 10/2017
Odpověď 9/2017 
Odpověď 8/2017
Odpověď 7/2017 
Odpověď 6/2017 
Odpověď 5/2017 
Odpověď 4/2017 
Odpověď 3/2017 
Odpověď 2/2017
 Odpověď 1/2017